Conventional Carbon Dating Services, Radio Carbon Dating Laboratory, Carbon Analysis, Kiev, Ukraine, LS Measurements, test, 
C14 Dating, C14, Radio Carbon Projects

Site Map

Radiocarbon dating principles

How is C14 used for dating the past?

14C (or Radiocarbon) is the radioactive isotope of the common element carbon. It is generally formed in the upper atmosphere by the interaction of cosmic rays with nitrogen gas (N2). The radiocarbon is oxidised to carbon dioxide (or CO2) and is instantantly mixed throughout the atmosphere. As carbon dioxide is used as the basis for photosynthesis, the radiocarbon is integrated into all living things. As far as plant or animal dies, the radiocarbon decays.

It is known that half-life of radiocarbon is 5730 years. At radiocarbon dating laboratory could be measured the amount of remaining radiocarbon relative to the stable one which don’t change in concentration. Back-calculation to the time of death could be done using the known radiocarbon half-life (T1/2).

Radiocarbon content in the earth atmosphere is varying in time due to past changes in the strength of the earth’s magnetic field, the strength of the sun and changes in the carbon cycle. It cause that the one radiocarbon year does not equal one calendar year. Therefore radiocarbon age should be converted to calendar age using one of several available software packages CALIB 4, : OxCal, CalPal.


Принципи радіовуглецевого датування

Яким чином використовують радіовуглець (14C) для датування минулого?

14C є радіоактивним ізотопом хімічного елемента вуглецю. Він формується (в основному) у верхніх шарах атмосфери шляхом взаємодії космічного проміння з атомарним азотом (N2). Він потім окислюється до двоокису вуглецю (CO2) і постійно перемішується в атмосфері. У міру того, що двоокис вуглецю є базою фотосинтезу, радіовуглець інтегрується до усіх живих організмів. З відмиранням рослин і тварин радіовуглець розпадається.

Відомо, що період напіврозпаду радіовуглецю дорівнює 5730 років. У радіовуглецевій лабораторії проводиться вимірювання кількості радіовуглецю по відношенню до стабільного, який не змінює свою концентрацію. Зворотний розрахунок часу розпаду виконують використовуючи відомий період напіврозпаду (T1/2).

Кількість радіовуглецю в земній атмосфері змінюється з часом через минулі зміни сили магнітного поля Землі, сили Сонця та зміни вуглецевого циклу. Це спричиняє те, що вуглецевий рік не дорівнює календарному року. Проте радіовуглецевий вік можно перетворити у календарний вік використовуючи один із програмних пакетів CALIB 4, http://www.arch.ox.ac.uk/rlaha/ : OxCal, CalPal.


Home : Principles : T&C : Quality : sizes : Who we are : Submission : Intercomparison : Trace : Russian : links : Other

Radiocarbon : Learn our price : Analytic : Analytic-Ru : Tritium : Safewater